lokale mieszkalne stanowiące odrębne nieruchomości położone w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 46

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALI MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH ODRĘBNE NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Angelika Durda, Kancelaria Komornicza nr III w Otwocku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 12 kwietnia 2021r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Otwocku mającego siedzibę przy ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja
1) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 46/A (poprzednio ul. Reymonta 6), dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00009259/9, i związany z nią udział wynoszący 1/4 własności nieruchomości wspólnej stanowiącej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynków, położonej w Józefowie, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW WA1O/00066027/1, z której własnością każdorazowo związana jest własność lokalu o nr KW WA1O/00009259/9,
2) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 46/C (poprzednio ul. Reymonta 6), dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00009262/3, i związany z nią udział wynoszący 1/4 własności nieruchomości wspólnej stanowiącej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynków, położonej w Józefowie, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW WA1O/00066027/1, z której własnością każdorazowo związana jest własność lokalu o nr KW WA1O/00009262/3,
3) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Józefowie, przy ul. Skłodowskiej 46/D (poprzednio ul. Reymonta 6), dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00009261/6, i związany z nią udział wynoszący 1/4 własności nieruchomości wspólnej stanowiącej nieruchomość gruntową oraz części wspólne budynków, położonej w Józefowie, powiat otwocki, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW WA1O/00066027/1, z której własnością każdorazowo związana jest własność lokalu o nr KW WA1O/00009261/6.
Lokale znajdują się w zawierającym cztery lokale mieszkalne budynku posadowionym na nieruchomości składajacej się z działek ewidencyjnych nr 52/10 i 52/11 o łącznej powierzchni 0,0709 ha w obrębie 46 Józefów. Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek przylega północną granicą do ul. M. Skłodowskiej, z pozostałych stron do nieruchomości z zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej.
Budynek mieszkalny jest to obiekt konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Ściany wykonane są z cegły czerwonej, stropy drewniane. Dach konstrukcji drewnianej, kryty blachodachówką. Na  elewacji tynk nakrapiany, miejscami uszkodzony. Schody wewnętrzne drewniane. Od stron północnej i zachodniej do budynku przylegają dwukondygnacyjne werandy konstrukcji drewnianej. W budynku wydzielono cztery lokale mieszkalne. Wejścia do trzech z nich wykonano z klatki schodowej, wejście do lokalu B odrębne z terenu podwórka poprzez werandę. Ogrzewanie wycenianych lokali z kotła na paliwa stałe.

Suma oszacowania lokalu – KW WA1O/00009259/9 wynosi 320 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 240 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 020,00zł.
Suma oszacowania lokalu- KW WA1O/00009262/3 wynosi 341 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 100,00zł.
Suma oszacowania lokalu – KW WA1O/00009261/6 wynosi 323 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 242 925,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32 390,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA Centrala 02 1600 1127 1870 6927 2000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Otwocku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Angelika Durda
W sprawie egzekucyjnej zachodzą wszystkie przesłanki wyłączające zastosowanie przepisu art. 952.1 KPC nadany ustawą z dnia 14.05.2020 r., w oparciu o art. 64 ustawy z dnia 14.05.2020 r. (ZmKoronawirusU3.0 – Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/528136

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/528118

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/528133